Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Upadłość firmy a pracownicy

7 września 2020

Bankructwo przedsiębiorstwa to czas trudny nie tylko dla jego właściciela i zarządu, lecz także dla pracowników. Co w praktyce oznacza upadłość firmy i czy pracownikowi przysługuje wówczas wypłata? Jak sprawdzić, czy firma jest w upadłości? Podpowiadamy!

Ogłoszenie upadłości spółki

Zgodnie z przepisami polskiego prawa upadłość powinna zostać ogłoszona po osiągnięciu trwałej i długoterminowej niewypłacalności. Następnie składany jest specjalny wniosek i rozpoczyna się postępowanie sądowe w tej sprawie. Spółka nadal może prowadzić działalność i musi wywiązywać się ze zobowiązań publicznoprawnych, takich jak opłacanie ZUS. W dalszej kolejności spółka ma obowiązek postępowania zgodnie z procedurami upadłościowymi oraz musi nadać pełnomocnictwo syndykowi wraz ze wskazaniem mu pełnego majątku, oraz dokumentów firmy. Niezbędne jest też wskazanie wszystkich wierzycieli wraz z należnymi im kwotami pieniężnymi.

Wniosek o upadłość spółki – jak napisać?

Dokument, w którym wnioskuje się o upadłość spółki, powinien zawierać szereg danych dotyczących danego podmiotu gospodarczego. Niestety, w państwowych urzędach nie znajdziemy gotowego wzoru wniosku o upadłość, ale dane, które muszą zostać w nim zawarte, są sankcjonowane przez ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. Należy również pamiętać, że wszystkie dane zawarte we wniosku muszą być zgodnie z prawdą, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść do popełnienia przestępstwa. Ważne jest również zamieszczenie dokładnego opisu okoliczności oraz biegu wydarzeń, które doprowadziły do upadłości spółki. Jeśli natomiast wniosek składa wierzyciel, to powinien on dokładnie opisać charakter swojej współpracy z dłużnikiem. Pomoże to organom sądowym podjąć trafną decyzję i skróci sam proces jej podejmowania.

Wniosek o ogłoszenie upadłości – wzór

Sporządzając wniosek o ogłoszenie upadłości należy zawrzeć w nim następujące informacje:

  • Adres oraz pełną nazwę sądu rejonowego, w którym złożony zostanie dokument;
  • Pełne dane wnioskującego o upadłość spółki wraz z adresem siedziby lub miejscem zamieszkania, które umożliwią jednoznaczną identyfikację;
  • Pełne dane dłużnika (jeśli jest inny niż wnioskodawca) wraz z jego adresem siedziby lub miejscem zamieszkania, numerem PESEL, NIP lub KRS, które umożliwią jednoznaczną identyfikację;
  • Dane osobowe wspólników spółki lub jej reprezentantów;
  • Miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorstwa (jeśli jest inne niż jego siedziba);
  • Dokładny opis uzasadniający składanie wniosku o upadłość spółki;
  • Informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności, lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2019 r. poz. 212) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;
  • Informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217).

Jeśli wniosek składa dłużnik, to powinien dołączyć też dokładny wykaz swoich długów oraz wierzycieli wraz z datami ich powstania i zapadalności. Załączone powinny też zostać (jeśli występują) dowody postępowań egzekucyjnych.

Upadłość firmy a pracownicy

W przypadku upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa dochodzi do konieczności zwolnienia wszystkich pracowników, nawet tych, którzy są objęci szczególnym stopniem ochrony. Jeśli upadłość spółki zostanie uprawomocniona przez sąd, to uchylane są artykuły 38, 39 oraz 41 kodeksu pracy. Ustanowiony zostaje też krótszy, maksymalnie miesięczny okres wypowiedzenia stosunku pracy, co reguluje artykuł 36kodeksu pracy:

§ 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości, lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Dobrą informacją jest natomiast fakt, że za krótszy okres wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie:

§ 2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Upadłość spółki uchyla też ochronę w postaci gwarancji zatrudnienia dla kobiet będących w ciąży lub przebywających na urlopie macierzyńskim. Pracę stracą także osoby, którym pozostało mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Upadłość firmy a wypłaty

Wypłaty pracowników są chronione poprzez ustanowienie państwowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Gdyby masa upadłościowa nie wystarczyła do pokrycia niezbędnych im świadczeń, to pracownicy mogą liczyć na pomoc tego organu. Co więcej, jeśli firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników, to w przypadku jej upadłości wchodzą w życie przepisy o zwolnieniach grupowych. W takim przypadku podczas likwidacji firmy syndyk jest zobowiązany do wypełniania postanowień powyższych przepisów oraz do wypłaty odprawy pieniężnej. Reguluje to ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:

Art. 8. 1. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Pracodawca musi też zawiadomić urząd pracy o fakcie zwolnienia pracowników, aby ułatwić im podjęcie nowej pracy na mocy artykułu 4 powyższego dokumentu.

Gdzie sprawdzić, czy firma ogłosiła upadłość?

„Jednym z największych problemów dla potencjalnych kontrahentów są firmy w upadłości. Wykaz takich podmiotów znajduje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Umożliwia on wyszukiwanie podmiotów po ich numerach identyfikacji podatkowej oraz nazwach. W tym dokumencie znajdują się dokładne dane dotyczące obecnego postępowania upadłościowego wraz z decyzjami sądowymi” – tłumaczą finansowi eksperci udzielający pożyczek dla firm bez zaświadczeń już od pierwszego dnia działalności z Aasa dla Biznesu.

Artykuł sponsorowany

Na czym polega obsługa techniczna?

Redakcja wordpress-wdrozenia.pl

"Wordpress-Wdrożenia" to specjalistyczna redakcja internetowa, która koncentruje się na obszarach związanych z biznesem, finansami i e-commerce, a także ich implementacją i rozwojem w środowisku WordPress. Ich działania obejmują dostarczanie praktycznych wskazówek, porad oraz analiz dotyczących tworzenia i optymalizacji stron internetowych opartych na WordPress, szczególnie w kontekście biznesowym i handlu elektronicznego. Redakcja "Wordpress-Wdrożenia" zajmuje się tematami związanymi z strategiami e-commerce, narzędziami płatności online, marketingiem internetowym oraz rozwojem biznesu online, zapewniając czytelnikom wartościowe informacje i wskazówki przydatne w prowadzeniu skutecznej działalności online.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Wprowadzenie do transportu FCL
Na co składa się obsługa kadrowo-płacowa?
Na czym polega obsługa techniczna?

Jesteś zainteresowany reklamą?